onderzoekt, stelt vragen, ontwerpt ..... geeft richting

VERKENNEN

... wat zien we ...

ONDERZOEKEN

ambities ... verhalen ... waar komen ze samen ...

CHECKEN

... observaties en werkelijkheid in lijn ... nalopen ...

(CO-)ONTWERPEN

... aan de ontwerptafel ... van idee naar concept ...

VERBINDEN

... samen zie je meer dan alleen ...

VORMEN

aan de slag ... bouwen ... van concept naar product ...

over

Al meer dan 20 jaar ontwerpt Sonax diensten voor het publieke domein. We zijn gepassioneerd over leefbaarheid, publieke ruimte, ondernemerschap en creativiteit in steden en wijken. 

We bekommeren ons om de gezondheid van de stad en haar bewoners: sociaal, economisch, cultureel en ecologisch. 

Sonax heeft daarom methoden ontwikkeld voor het verlevendigen van openbare ruimte, voor het versterken van burgerparticipatie, en voor creatief en sociaal ondernemerschap. 

Ons werk gaat van het ontwerpen van museale concepten en aanpakken voor beleid, tot het uitvoeren van pilots in wijken en projecten in het publieke domein. Maatschappelijke vraagstukken prikkelen ons om het onderste uit de kan te halen. 

Sonax werkt in allianties samen met de best gekwalificeerde mensen: data-specialisten, sociologen, lichtontwerpers, technologen, designers en kunstenaars. Hier staan de mensen waarmee we veel samenwerken.

Sonax weet veranderingen op gang te brengen en maatschappelijke afstanden te overbruggen. We verbinden high-tech en high-touch.

Onze projecten geven een concreet beeld.

voor

wat

We werken op thema's als stad-platteland, leefbaarheid in wijken, place-making in steden, cultuur en veerkrachtige samenleving.

Dat doen we door beleid te vertalen naar praktijk, concepten te ontwikkelen en door projecten uit te voeren in de openbare ruimte, het publieke domein en de culturele sector.

Op meerdere terreinen zijn we thuis. Steeds werken we aan verbindingen zoals erfgoed & samenleving, publieke ruimte & technologie, onderwijs & ondernemerschap, communities & governance.

We waren betrokken bij projecten als Scotland's Towns Conference, Culturele Hoofdstad Leeuwarden, Cultuur in het Publieke Domein van Tilburg, Kandidatuur Culturele Hoofdstad Brabant, Visie en Masterplan voor Licht in het centrumgebied van Veldhoven en Maastricht.

We werken mee aan vernieuwing en uitvoering van media-, cultuur- en erfgoedbeleid bij overheden.

Daarnaast organiseren we bijeenkomsten en creatieve sessies rond maatschappelijke thema's. We verzorgen lezingen en gastcolleges, en functioneren als gespreksleider en dagvoorzitter.


Klik hier om over onze projecten te lezen.

who takes care?

where is the action?

are you being welcomed?

where do people go?

when does the city sleep?

what's going on?

what limits you?

what faces do you see?

does the place support its people?

is the surface alive?

what does the place give you?

how high are the fences?

does the name fulfill its promise?

do you want to stay?

who owns the place?

waarom

Het is bijna een cliché, maar daarom niet minder waar: het tempo van sociale, economische en bestuurlijke verandering ligt hoger dan ooit. Maatschappelijke verhoudingen veranderen snel. Er is een ongekende dynamiek in processen. Tijd voor reflectie is schaars. 

Hoe zorgen we voor voldoende kwaliteit? Door hoge eisen te stellen aan onze manier van werken. Door andere manieren van samenwerken en van borgen.Sonax zoekt evenwicht tussen rationeel calculerende aanpakken en meer synthetische en op gedrag gebaseerde aanpakken.

Uitdagingen van onze tijd doen immers appèl op het geheel: creatief, empathisch en realistisch.

Sonax focust op de 'high-touch' component in opdrachten. 

High touch engineers for high touch values!

hoe

Sonax ontwikkelt voorstellen om publieke ruimten en stedelijke millieus te verbeteren. Dat doen we door het ontwerpen en programmeren van publieke ruimten. Welbevinden, geluk en gezondheid van bewoners en bezoekers staan centraal. We bouwen op gemeenschappen, betekenissen en verlangens. Impact is voor ons een graadmeter voor geleverde kwaliteit. Daarbij maken we gebruik van het door ons uitgewerkte digitale instrument voor het meten van 'Quality of Place'.

Om meer richting en verdieping te geven aan het werk ontwikkelde Sonax het 'Four Worlds Model', hier globaal beschreven:

world of value
Maatschappelijke waarde is fundamenteel. Projecten moeten relevant zijn voor betrokkenen; burgers, ondernemers, bestuurders en anderen. De producten en diensten van Sonax zijn vormen van waardecreatie.


world of identity
Herkenbaarheid en eigenheid zijn belangrijk. Wat bijzonder is, verdient aandacht. Sonax ziet identiteit als een bouwsteen voor groei; het erkennen, zichtbaar en beleefbaar maken van identiteit is belangrijk.


world of justice
Eerlijkheid, toegankelijkheid en transparantie en een goede balans tussen mensen en partijen in onze projecten zijn fundamenteel. Daarmee ontstaat vertrouwen. Het is fundamenteel voor een duurzaam resultaat.


world of the community
Een uitnodigende ambiance en inclusief werken zijn cruciaal voor draagvlak. Mensen willen betrokken zijn; leren, delen en samenwerken. Regie in het werkproces en inspirerende interactie tussen partijen kenmerkt onze aanpak.

projecten

We laten u graag iets van ons werk zien: